HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

Co-teaching

Onze visie op co-teaching.

Dit kan je terug vinden op de pagina:

Visie 5e leerjaar

Visie 6e leerjaar

Visietekst Co-teaching 5e leerjaar

Historiek

Bij het begin van het schooljaar 2011-12 opteren de dienstdoende leerkrachten ervoor om hun gezamenlijke expertise te bundelen om samen hun klasgroep te organiseren.

Aanvankelijk wordt ervoor gekozen om de vakken te verdelen tussen beide leerkrachten. Beide leerkrachten dragen elk de verantwoordelijkheid voor hun vakken en dragen een gelijkwaardige verantwoordelijkheid over de leerlingen.

 

Iedere leerkracht geeft zijn lesblokken wiskunde , Nederlands of Frans twee keer na elkaar. Het voordeel is dat de leerkracht een vakspecialist wordt en dat de groep steeds gedifferentieerd kan worden ingedeeld.

 

De lessen W.O. , godsdienst  en muzische vorming worden in één groep gegeven volgens het teammodel.(Twee leerkrachten staan in een gelijkwaardige positie voor de klas)

 

Bij moeilijke beslissingen kunnen de leerkrachten terugvallen op wederzijdse expertise , bij voorkeur in overleg met de directie , de zorgcoördinator en de afgevaardigde van het CLB.

 

De ervaring leert dat ook de gender van de leerkracht een rol speelt. Dit resulteert  in een complementaire klaswerking. De kinderen hebben twee leerkrachten waar ze bij terecht kunnen.

 

Tenslotte is er nog het belang van de klasomgeving. Het  is belangrijk om een collaboratieve omgeving te creëren waarin leerkrachten tonen dat ze kunnen samenwerken en dat leerlingen daar deel van mogen uitmaken.

 

Door de positieve ervaring met het teammodel , de start van het M-decreet op 1 september 2015 en de niet evident te organiseren klasgroep van het schooljaar 2016-17 (slechts anderhalve leerkracht) gaan de leerkrachten voluit voor co-teachen. De vele mogelijkheden die deze manier van werken biedt zorgen ervoor dat de klaslokalen vanaf 1 september 2017 structureel zijn aangepast.

 

Heden

De nieuwe grote ruimte bevat twee digiborden  , een instructieruimte met stoelen en een werkruimte met tafels. Elke leerling bewaart zijn materiaal in een persoonlijke opbergbox.

Door deze nieuwe manier van werken wordt de nadruk gelegd op het leerproces i.p.v.de leerstof.

 

“Hedendaags onderwijs moet resulteren in duurzaam onderwijs dat jonge mensen voorbereidt op de maatschappelijke veranderingen waarin zij als volwassene zullen functioneren. Om dit te bereiken , moet er voldoende nadruk gelegd worden op een aantal competenties die voor het 21ste eeuwse leven van cruciaal belang zijn .Leerlingen moeten o.a.

-  kennis en vaardigheden kunnen inzetten om problemen op te lossen in uiteenlopende contexten

-  in staat zijn respectvol met anderen samen te werken

-  hun creativiteit kunnen inzetten

-  digitaal geletterd zijn

-  over grote leer-kracht beschikken”(Dirk Van Damme , OESO – onderwijsexpert)"

 

In deze nieuwe ruimte wordt het voor de leerlingen een pak comfortabeler om samen te werken en al doende te leren.

 

Er is aangetoond dat allerlei vormen van samenwerking tussen leerlingen die leiden tot onderling overleg , de leeropbrengsten verhogen en dat leerlingen die actief bezig zijn met het zoeken , uitvinden en maken van dingen de beste leerresultaten boeken.(Visible learning : a synthesis of over 800 meto-analyses relating to achievement – John Hattie)

 

De duurzame school van de 21ste eeuw moet gedomineerd worden door “ramen en deuren” .Open deuren laten de leerlingen toe om vlot tussen fysieke en intellectuele ruimtes te bewegen om samen te leren met anderen , hun schoolgenoten te helpen bij het leren , en sociale vaardigheden te ontwikkelen terwijl ze samenwerken met diverse types andere leerlingen. Open deuren laten meer dynamische groeperingsvormen toe en creëren meer mogelijkheden voor leerlingen om op hun eigen tempo vorderingen te maken en gedifferentieerde ondersteuning te krijgen. De deuren en ramen van de klas moeten regelmatig open staan om leerlingen uit te dagen kennis en vaardigheden uit verschillende vakken en domeinen te combineren bij het uitvoeren van complexe taken en opdrachten.

(Onderwijs voor de 21ste eeuw – Kris Van den Branden)

 

Belangrijk hierbij is dat de leerkrachten regisseur blijven en een duidelijke en sturende rol hebben. Zij hebben op elk moment van het leerproces een helder idee van het beoogd effect en van de minimum succescriteria die aansluiten bij de eindtermen. Dit brengt duidelijkheid voor de leerlingen en schept een klasklimaat van vertrouwen waarin ze durven uitdagingen aangaan. Op die manier leren ze zichzelf inschatten , hun talenten ontdekken en zich verder te ontwikkelen.

 

Co-teaching mag  nooit opgedrongen worden en er moet tussen de co-teachers een professionele vertrouwensband zijn.

Visietekst Co-teaching 6e leerjaar

 

Doel van de zesde klas is werken aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Leren plannen wordt belangrijk. Er worden concrete afspraken gemaakt samen met de leerlingen. Er is een duidelijke structuur in de klaswerking.

 

De leerkracht geeft een klassikale instructie van de les. Daarna gaan de leerlingen aan het werk. Aan de hand van hun zelfredzaamheid geven ze zelf aan in welke groep ze gaan werken.  Er zijn steeds drie keuzes:

 

Groep 1: ik heb nood aan een tweede instructie van de leerkracht en werk verder onder begeleiding.

 

Groep 2: ik probeer alleen te werken maar de leerkracht stuurt me bij als ik vast zit.

 

Groep 3: ik werk alleen en bespreek het verloop nadien met de leerkracht.

 

We streven naar een coöperatief leren. We leren niet alleen van de leerkracht maar ook van elkaar. Zo maken we een talentenboom waarin iedereen zijn plaats vindt. Op deze manier weten de leerlingen van elkaar bij wie ze terecht kunnen met een probleem.

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters, Frans Parton en Eric Secretin