HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

SOCIAAL

EMOTIONELE

VAARDIGHEDEN

Sociaal emotionele vaardigheden op school omdat we wensen dat iedereen zich goed voelt op onze school.

Kleuterschool

Basisschool Egenhoven

Lagere school Terbank

Pestprotocol

Dit kan je terug vinden op de pagina sociaal emotionele vaardigheden :

Download ons pestprotocol

Dit schooljaar werkt de kleuterschool  Terbank verder met Gat in de haag

De basisschool Egenhoven werkt met de axenroos

 Op een speelse manier leren kinderen mogelijke gedragsvormen verkennen en beleven.

"Ik leer jou leiden", zegt de leeuw.
"Ik leer jou volgen", zegt de kameel.
"Van mij leer je zorgen", zegt de bever.
"Van mij leer je genieten", zegt de poes.
"Zie hoe ik mij toon", zegt de pauw.
"Ik kijk naar jou op", zegt de wasbeer.
"Ik leer jou stil te houden", zegt de uil.
"Bij mij mag je tijd nemen om te ondergaan", zegt de schildpad.
"Leer toch maar aanvechten", zegt de havik.
"Leer ook maar weerstaan", zegt de steenbok.

 

Met het voorbeeld van deze dieren bij de axenroos, krijgen de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Ze leren dat al deze types van gedragingen goed zijn. De axenroos is een middel, een kader om gedragingen te observeren en te classificeren. Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken.

De lagere school van Terbank

De lagere school van Terbank werkt onder het motto “Anders is Niet Gek” het hele jaar door rond sociaal-emotionele vaardigheden:  drie thema’s staan centraal:

 

Respect (voor anderen, jezelf en de wereld om je heen)

Geborgenheid (je goed voelen, maar er ook voor zorgen dat de mensen om je heen zich goed voelen)

Samenwerking

 

2 keer per trimester is er een gemeenschappelijk start-of slotmoment waarbij op een ludieke manier de sociaal-emotionele thema’s in de kijker worden gezet, bv.met een spel, lied, toneel, verhaal of een creatieve voorstelling. Op die manier worden de leerlingen er zich van bewust dat de hele school hier belang aan besteed.

 

Binnen de drie pijlers wordt maandelijks een iets concreter thema bepaald waarmee de leerkrachten samen met hun leerlingen in de klas rond verder werken (vb. pesten, gevoelens, gedrag in de klas en op school, klasafspraken, omgaan met verdriet en onrecht, vriendschap, enz…).

 

In elke klas hangt een “Anders is Niet Gek”-boom aan het raam. Gedurende het schooljaar kunnen de leerlingen bladeren verdienen die dan aan de boom worden gehangen. Op die manier wordt het ook visueel herkenbaar voor de lln. En zorgt het voor een extra stimulans.

 

Elke klas werkt ook met een “gevoelensdoos” waarin de leerlingen een briefje kunnen steken als ze iets bespreekbaar willen maken, willen melden, of gewoon nood hebben aan een anonieme uitlaatklep om te laten weten dat hen iets dwars zit, of misschien ook gewoon iets willen delen met de klas. De klasleerkracht bekijkt regelmatig zijn/haar post en gaat er verder mee aan de slag.

 

In elke klas hangen daarenboven op een goed zichtbare plaats de drie pictogrammen van de basispijlers (respect, geborgenheid en samenwerking), net als de aangeleerde liedjes rond de thema’s die regelmatig ook samen worden gezongen.

 

Pestprotocol

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders.

 

Onze school wil proberen pestproblemen te voorkomen. Plagen is niet hetzelfde als pesten.

Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.

 

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt onze school over een duidelijk stappenplan voor een directe pak. Wanneer we vinden dat de aanpak van het probleem niet het gewenste resultaat oplevert, dan schakelen we wanneer nodig

een externe persoon in. Deze persoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en ons daarna hulp en begeleiding geven bij het oplossen van het pestprobleem.

 

Doel van het anti-pestbeleid

-  alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

ontwikkelen.

-  door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich

ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken over deze regels en afspraken.

-  door met elkaar te communiceren en door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, willen

we ertoe komen alle kinderen met veel plezier naar onze school te komen.

 

Klik op onderstaande link en lees meer over ons  pestprotocol.

Kinderen gaan op velerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten. Ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen…

De dieren van de axenroos hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Het ene dier neemt graag de leiding, het andere volgt graag. Het ene dier helpt graag en nog een ander geniet ontzettend van cadeautjes en verwennerijen. Elkeen heeft eigenschappen van verschillende dieren, maar toch, misschien van één bepaald dier meer kenmerken.

wat wij belangrijk vinden
Met ‘Het gat in de haag’ beogen wij enkele essentiële persoonlijke en sociale vaardigheden aan te leren aan kleuters. Daarnaast integreert het lespakket ook de inzichten van meervoudige intelligentie. Er zijn meerdere wijzen waarop iemand knap kan zijn, ook bij kleuters zijn die verschillende vormen van intelligentie aanwezig. Achter in de tuin staat er een enorme haag. Ze is hoog en breed. Je kunt er niet langs, door of over kijken. Niemand weet wat er achter de haag is. Maar kijk eens daar… Ja daar! … Er is een gat in de haag! Kom, laten we er samen eens door gluren? En, wat zie je? Oh jammer, niets speciaals. Een gewone tuin met groenten… Of toch niet... zie ik daar iets bewegen? Hé, dit zijn geen gewone groenten, deze groenten leven! Ze kunnen bewegen en praten. Echt waar! Kom, kijk mee naar wat er allemaal gebeurt in de betoverde tuin… ﷯

"We wensen dat iedereen zich goed

voelt op onze school."

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters