HOME

FOTO'S/BLOGS

CONTACT

ZORG-

BELEID

De kinderen die aan onze school worden toevertrouwd , willen we met de beste zorg omringen.

Deze zorg is een opdracht van het hele schoolteam en het vraagt een goed beleid dat je kunt terugvinden in onderstaande tekst.

Verduidelijken van afkortingen

CLB: Centrum voor LeerlingBegeleiding

Dit is een extern centrum voor leerlingbegeleiding dat een samenwerking heeft met de school  en ons, de ouders en de leerlingen ondersteunt.

 

MDO: MultiDisciplinair Overleg

Dit is een overleg tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kind. Zo kan de zorg  optimaal  afgestemd worden op de noden van elk kind.

 

KVS: KindVolgSysteem

Aan de hand van instrumenten wordt de totale ontwikkeling van kinderen gedurende de kleuterloopbaan in kaart gebracht.

Per kind wordt er een digitaal dossier aangemaakt dat wordt besproken met de klasleerkracht( en ), de zorgcoördinator, de directie, de ouders en het CLB.

 

LVS: LeerlingVolgSysteem

Er worden gedurende de schoolloopbaan signalisatietoetsen afgenomen.  Ze komen overeen met wat er in het leerplan staat. Op deze manier is het mogelijk om risicoleerlingen op te sporen en tijdig aan te geven als er problemen zouden zijn.

 

AVI: Analyse Van Individualiseringsnorm

Dit bepaalt het technisch leesniveau van de leerlingen. Er zijn negen leesniveaus.

 

BASO- fiche

Een fiche die de leerlingen aan het einde van hun loopbaan in het basisonderwijs meekrijgen. De basisschool maakt dit gegevensdocument op voor de zesdeklassers. Zo kan de  overgang naar het secundair onderwijs vlotter verlopen

CLB reglement

Wie zijn de zorgcoördinatoren, CLB-ankers en

de pedagogische begeleidster

De zorgcoördinator kleuterschool Terbank: Lieve Billen

De zorgcoördinator kleuterschool  en lagere school Egenhoven: Sofie Hendrickx

De zorgcoördinator lagere school Terbank: Karina Lapaige

 

Het CLB dat verbonden is met de school is het vrij CLB-Leuven.

Het CLB- anker voor de vestiging Terbank is Lucia Dirix.

De CLB- anker voor de vestiging Egenhoven is Els Cox.

Onze pedagogische begeleider is Bart Mertens.

www.vclbleuven.be

of neem telefonisch contact op 016 28 24 00

Zorgvisie

Ieder kind heeft zijn eigenheid en elke leerkracht besteedt hier de nodige zorg aan. De klasleerkracht is bijgevolg het eerste aanspreekpunt als er iets te bespreken valt over een kind.

Sommige kinderen hebben meer en andere zorgen nodig. Onze school kan een beroep  doen op een team van zorgcoördinatoren. Deze zorgcoördinatoren coördineren het zorgbeleid en alle zorginitiatieven die op het niveau van de school genomen worden.

 

Lees hier het zorgbeleid

 

Zorgcontinuüm

De zorgvisie met al zijn zorginitiatieven omvatten vier fasen:

a   Brede basiszorg

b   Verhoogde zorg

c   Uitbreiding van zorg

d   Overstap naar school op maat

 

a. Brede basiszorg is de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen  aan alle leerlingen te bieden

De klasleerkracht houdt rekening met de individuele verschillen tussen de leerlingen. Ze kan rekenen op ondersteuning van het zorgteam.

Zo is er in samenspraak met de zorgcoördinator verhoogde zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften mogelijk.

 

b. Deze vraag naar verhoogde zorg wordt besproken met de zorgcoördinator.

De ouders, de leerling en de school kunnen rekenen op ondersteuning van het CLB.

 

c. Kinderen met leermoeilijkheden, leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen hebben nood aan een uitbreiding van zorg.

Het zorgteam ( de leerkracht, de zorgcoördinator, de CLB- medewerker, de directeur) doet indien nodig  beroep op externen  zoals ouders, logopedist, arts, revalidatiecentra, Gon- begeleiding…)

De school houdt de regie van de zorg op school en overlegt over specifieke maatregelen zoals compenseren, dispenseren of een apart leertraject.

 

d. Voor een aantal kinderen zal de zorg op school nog ontoereikend zijn omwille van zeer specifieke onderwijsbehoeften.

De school zal dan samen met de ouders en het CLB op zoek gaan naar andere onderwijsoplossingen. Een eventuele overstap naar  een school op maat van de leerling kan soms aangewezen zijn.

Concrete acties binnen het zorgbeleid

In onze school wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht door middel van een digitaal kind- en leerlingvolgsysteem aan de hand van genormeerde toetsen.  Op deze manier kunnen er tijdig aangepaste maatregelen genomen worden voor de zorgleerlingen.

De werking van een kind – en leerlingvolgsysteem gebeurt in vijf stappen:

a   signaliseren

b   analyseren

c   handelen

d   evalueren

e   bijsturen

 

Concrete acties:

afnemen van toetsen

Kleuterschool

-  2de kleuterklas : taal- en rekentesten

 

Lagere school

-  LVS- testen: rekenen, spelling en lezen

-  AVI- testen: lezen

 

Kleuter- en lagere school

-  2 keer  per schooljaar per klas:

een pre- MDO met de zorgcoördinator, klastitularis en directie.

Alle kinderen worden besproken

Een MDO met de zorgcoördinator, klastitularis, directie en het CLB – anker: alleen de kinderen met speciale noden worden besproken.  Hieruit  kunnen , indien nodig, gesprekken met de ouders volgen.

-  werking van het CLB

-  op het einde van het schooljaar zijn er overgangsgesprekken met verschillende klasleerkrachten.

-  alle gegevens worden zorgvuldig bewaard in een digitaal zorgsysteem nl. Questi.

Taakinvulling van de zorgcoördinatoren

Verdeling van de taken

a   1/3 gebeurt op kinderniveau

b   1/3 gebeurt op leerkrachtenniveau

c   1/3 gebeurt op schoolniveau

 

a. Inhoud van de taken op kindniveau

-  Observeren en ondersteunen van zorgkinderen in de klas

-  Differentiatieoefeningen in en buiten de klas

-  Werken met homogene groepjes

-  Opvolgen van leerlingen die lang afwezig zijn

-  Afnemen van individuele testen

 

b. Inhoud van de taken op leerkrachtenniveau

-  Ondersteuning en coaching van leerkrachten rond zorgkinderen en zorgvragen

-  Info en materialen opzoeken en doorgeven

-  Ondersteuning door een digitaal systeem: Questi

-  Organiseren van de pre-MDO en de MDO

-  Oudergesprekken

-  Invullen en bespreken van de BASO- fiche en het getuigschrift(lagere school)

 

c. Taakinvulling op schoolniveau

-  Aanspreekpunt zorg

-  Coördinatie zorgbeleid

-  Contacten met externen

-  Administratie van ‘ Questi’

-  Opvolgen van het kind- en leerlingvolgsysteem

-  Organiseren van de orthotheek

-  Professionalisering door bijscholing

-  Optimaliseren van het zorgplan

-  Projecten rond sociale vaardigheden en ouderbetrokkenheid

Ondersteuning in de klassen

Naast de twee zorgcoördinatoren is er ook ondersteuning in de klassen door andere leerkrachten.

Hierdoor kunnen de klassen opgesplitst worden. Daarenboven is er ondersteuning voor de anderstalige leerlingen en ondersteuning voor leerlingen met speciale zorg mogelijk.

"Je kinderen met de beste zorg omringen ....

is onze grootste zorg en dat willen we samen

met het hele schoolteam op ons nemen."

ALGEMEEN

CONTACT

Directie

Secretariaat

Anja Peeters